033-8200383 • info@interim-mkb.nl

Zonder correcte jaarrekening geen onderneming.

Veel van onze klanten hebben de afgelopen jaren geen jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Vaak een eerste teken van financiële problemen. Dat het niet deponeren gevolgen kan hebben voor de toekomst van het bedrijf weten veel ondernemers niet. Hieronder een aantal veel gestelde vragen en antwoorden over het deponeren van de jaarrekening.

Bel Interim MKB voor een adviesgesprek

Vraag en antwoord

Artikel 2:394 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) bepaalt dat het bestuur van een rechtspersoon de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling openbaar moet maken. Met “openbaar maken” wordt bedoeld het deponeren van de jaarrekening bij het handelsregister. Het antwoord op de vraag is dus: binnen 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening. Uit het artikel 2:394 lid 3 BW volgt dat de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar moet zijn gemaakt.  Voorbeeld: Indien de algemene vergadering op 10 december 2018 de jaarrekening over het jaar 2017 vaststelt, dan moet de jaarrekening uiterlijk op 18 december 2018 worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Als de algemene vergadering de jaarrekening echter vaststelt op 31 december 2018, dan moet de jaarrekening diezelfde dag nog gedeponeerd worden op grond van artikel 2:394 lid 3 BW. De jaarrekening moet immers uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar zijn gemaakt.

Dat hangt af van de grootte van de onderneming. Uit de  artikelen 2:395a tot en met 2:397 BW blijkt dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen micro-ondernemingen, kleine ondernemingen, middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. Hieronder staan  per type onderneming de bijbehorende kenmerken:
Activa   Netto-omzet     Aantal werknemers
Micro    < € 350.000         < € 700.000         < 10 personen
Klein     € 350.000 – € 6 mln         € 700.000 – € 12 mln      10 – 50 personen
Middelgroot      € 6 – € 20 mln    € 12 – € 40 mln  50 – 250 personen
Groot   > € 20 mln           > € 40 mln          > 250 personen
Als vuistregel geldt: hoe kleiner de onderneming is, hoe meer vrijstellingen de onderneming heeft. Kleine ondernemingen (micro en klein) kunnen volstaan met het deponeren van een beperkte (voor micro-ondernemingen) of verkorte (voor kleine ondernemingen) balans. Voor een grote onderneming daarentegen dient de jaarrekening een uitgebreide balans, een uitgebreide winst- en verliesrekening en een uitgebreide toelichting te bevatten. Daarnaast dient het jaarverslag van (middel)grote ondernemingen aan allerlei overige verplichtingen te voldoen. Het jaarverslag van een (middel)grote onderneming dient bijvoorbeeld een accountantsverklaring, een bestuursverslag en een Statutaire regeling ter zake van de winstbestemming of de verwerking van een eventueel verlies te bevatten.

De openbaarmakingstermijn van 12 maanden is een zogeheten ‘harde termijn’. Dat houdt in dat uitstel niet mogelijk is.

Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan ernstige gevolgen hebben. Ten eerste is sprake van een economisch delict, dus een strafbaar feit. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter.
Ten tweede wordt het niet of niet tijdig deponeren van jaarrekeningen aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Bij faillissement van de onderneming bestaat van rechtswege het vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.
Het gevolg is dat de bestuurder tegenover de boedel in beginsel hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden van de B.V. (of de N.V.). De bestuurder zal, wil hij aansprakelijkheid voorkomen, dus moeten aantonen dat er geen verband is tussen diens onbehoorlijke taakvervulling en het faillissement.

Dat hangt ervan af. Bij het niet of te laat deponeren van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel, bestaat het wettelijke vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak kan zijn van dit faillissement. De aangesproken bestuurder kan dit vermoeden echter weerleggen door feiten aan te dragen waaruit blijkt dat er andere en meer belangrijke oorzaken van het faillissement waren.

Zoals gezegd brengt dit niet per definitie met zich mee dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling. Mocht de curator u als bestuurder toch aanspreken voor het boedeltekort, dan is het van belang om direct juridische bijstand in te schakelen zodat u kan worden geholpen met het in kaart brengen van uw (rechts)positie. Op basis daarvan kan vervolgens de juiste strategie worden gekozen.

Indien u te laat bent met het deponeren van de jaarcijfers, is het van belang om zo snel mogelijk in actie te komen en de administratie (weer) op orde te brengen. Het verdient zeker aanbeveling om deskundige hulp in te schakelen. Met het inschakelen van Interim MKB beperkt u de risico’s en verhoogt u bovendien de levensvatbaarheid van uw onderneming.

Hulp nodig om uw cijfers te deponeren? Neem contact op want er is altijd een oplossing!

=