• Interim MKB Amersfoort
  Astronaut 22
  3824 MJ Amersfoort

 • 033-8200383
 • Maandag – Vrijdag: 8:00 – 17:00

 Algemene voorwaarden – mei 2020 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de werkzaamheden van Interim MKB B.V., kantoorhoudende in Amersfoort aan de Astronaut 22, 3824 MJ en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 6474472, hierna te noemen: Interim MKB B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Interim MKB B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Interim MKB B.V.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot uitvoering van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Artikel 2: Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Interim MKB B.V. en een opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarop Interim MKB B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Interim MKB B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Interim MKB B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 1. Interim MKB B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een voorgenomen wijziging wordt bekend gemaakt op de website van Interim MKB B.V. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Interim MKB B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Interim

MKB B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden

bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 1. Offertes van Interim MKB B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor

in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Interim MKB B.V. zal de door hem te verrichten interim-management en adviesopdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Interim MKB B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Interim MKB B.V. anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Interim MKB B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Interim MKB B.V. bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, echter uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar zijn.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interim MKB B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Interim MKB B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Interim MKB B.V. zijn verstrekt, heeft Interim MKB B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Interim MKB B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Interim MKB B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Interim MKB B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als Interim MKB B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Interim MKB B.V. kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax en/of internetaansluiting.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Interim MKB B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen, de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Interim MKB B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Interim MKB B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Interim MKB B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van lid 3 zal Interim MKB B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Interim MKB B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst met opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De doorlooptijd van de opdracht kan immers door diverse factoren worden beïnvloed, zodat van tevoren geen exacte doorlooptijd kan worden gegeven.
 2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Interim MKB B.V., zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Personeel

 1. Interim MKB B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de betrokken adviseur vervangen, indien beide menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan na overleg met de wederpartij.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 2. Interim MKB B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Interim MKB B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9: Honorarium

 1. Partijen komen in de overeenkomst overeen of Interim MKB B.V. haar werkzaamheden uitvoert op basis van een vast honorarium dan wel op basis van de werkelijk bestede uren op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Interim MKB B.V.
 2. Opdrachtgever betaalt voor de start van de werkzaamheden een voorruitbetaling of een borg. De vooruitbetalingsfactuur wordt in mindering gebracht op de uitgevoerde werkzaamheden. De borg zal bij het einde van de overeenkomst c.q. voltooiing van de opdracht verrekend worden met de eventuele openstaande posten. Indien na verrekening opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van (een gedeelte van) de borg, betaalt Interim MKB B.V. dit bedrag binnen 5 dagen terug aan opdrachtgever.

Het uurtarief voor medewerkers van Interim MKB B.V. is als volgt vastgesteld: – Interim directie/management € 100,– per uur
– Boekhouding € 90,– per uur
– Marketing € 50,– per uur

– Administratie € 60,– per uur

 1. Interim MKB B.V. is gerechtigd eventuele reistijd voor, van en naar opdrachtgever van haar medewerkers in rekening te brengen.

Hiervoor hanteert zij een tarief van 50% van het normale uurtarief van de betreffende medewerker van Interim MKB B.V.

 1. Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 2. Bij opdrachten waarbij Interim MKB B.V. haar werkzaamheden uitvoert op basis van werkelijk bestede uren en vastgestelde

uurtarieven, factureert Interim MKB B.V. wekelijks de daadwerkelijk bestede uren van de voorafgaande week. Conform artikel 10

onder 1 hanteert Interim MKB B.V. een betalingstermijn van 5 dagen.

 1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand waarbij een vast honorarium verschuldigd is, zullen de verschuldigde kosten

maandelijks in rekening worden gebracht.

 1. Indien Interim MKB B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Interim MKB B.V. niettemin

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien Interim MKB B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, bijv. lonen of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is zij gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag Interim MKB B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Interim MKB B.V., dat in redelijkheid niet van Interim MKB B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 1. In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 8 onder 1. is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 2. Interim MKB B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Interim MKB B.V. zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan, vermelden.
 3. Indien opdrachtgever de door Interim MKB B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Interim MKB B.V. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 4. Wanneer opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren een gemaakte en bevestigde afspraak afgezegd worden er geen kosten doorbelast. Bij afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd is Interim MKB gemachtigd om 50% van het honorarium door te belasten aan opdrachtgever.
 5. Op elke factuur worden standaard 14% kantoorkosten gerekend.
 6. Interim MKB B.V. brengt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in rekening bij het einde van de overeenkomst c.q. de voltooiing van de

opdracht voor de afsluiting van het dossier van opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, op een door Interim MKB B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 5 dagen tot betaling over is gegaan, is Interim MKB B.V. gerechtigd haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten tot de dag der algehele voldoening. Interim MKB B.V. zendt opdrachtgever op de vervaldag van de factuur een betalingsherinnering waarbij opdrachtgever tevens op het opschortingsrecht van Interim MKB B.V. wordt gewezen. Interim MKB B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien zij haar werkzaamheden opschort als gevolg van het onbetaald blijven van (een) factu(u)r(en) door opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 5 dagen tot betaling over is gegaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Interim MKB B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. In geval van meerdere natuurlijke personen of een v.o.f. als opdrachtgever van Interim MKB B.V. is iedere natuurlijke persoon en/of de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle vorderingen van Interim MKB B.V. op opdrachtgever.
 6. Interim MKB B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Interim MKB B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Interim MKB B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De verschuldigde incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten en zullen bedragen:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
  5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.
 8. De in het voorgaande lid bedoelde vergoeding bedraagt tenminste € 40,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald.
 9. Indien Interim MKB B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Interim MKB B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Interim MKB B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Interim MKB B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Interim MKB B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Indien Interim MKB B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Interim MKB B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor

zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Interim MKB B.V. van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering in het kader van de opdrachten mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van Interim MKB B.V. is altijd beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Interim MKB B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

 1. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het bedrag dat Interim MKB B.V. voor haar werkzaamheden over de laatste zes maanden aan honorarium heeft ontvangen.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op

schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Interim MKB B.V. aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, tenzij deze niet aan Interim MKB B.V. toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben

geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Interim MKB B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Interim MKB B.V. of haar ondergeschikten.

Artikel 13: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Interim MKB B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Interim MKB B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendom of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Interim MKB B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Interim MKB B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Interim MKB B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Interim MKB B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Interim MKB B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Interim MKB B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Interim MKB B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Interim MKB B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Interim MKB B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Interim MKB B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Interim MKB B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Interim MKB B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Interim MKB B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 3. Interim MKB B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Interim MKB B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Interim MKB B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Interim MKB B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Wacht niet langer en neem contact op
met onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek.